องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
https://www.tambon-nongsang.org
นายพงษ์ศิริ  โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
089-710-6911
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
112   คน
สถิติทั้งหมด
207740   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550
ภาพกิจกรรม อบต.หนองแซง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแซง ...
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแซง ...
 • โครงการตรวจประเมินและส่งเสริมสุขภาพผู...
  โครงการตรวจประเมินและส่งเสริมสุขภาพผู...
 • กิจกรรมรับซื้อ-ขายขยะรีไซเคิล ประจำเด...
  กิจกรรมรับซื้อ-ขายขยะรีไซเคิล ประจำเด...
 • ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำที่บ้านขอนสัก...
  ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำที่บ้านขอนสัก...
 • พ่นเคมีหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย
  พ่นเคมีหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย
 • กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ "ทาง...
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ "ทาง...
 • พิธีทำบุญ ตักบาตรถวายพระราชกุศลและวาง...
  พิธีทำบุญ ตักบาตรถวายพระราชกุศลและวาง...
 • นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหา...
  นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหา...
 • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เดิน...
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เดิน...
 • ภาพบรรยากาศจัดงานลอยกระทง ในวันจันทร์...
  ภาพบรรยากาศจัดงานลอยกระทง ในวันจันทร์...
 • ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบล...
  ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบล...
 • พงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหารส่...
  พงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหารส่...
 • การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็...
  การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็...
 • นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหา...
  นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหา...
 • พิธีเปิด "โครงการแสงนำใจไทยทั้งช...
  พิธีเปิด "โครงการแสงนำใจไทยทั้งช...
 • พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค...
  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค...
 • ลงพื้นซ่อมแซมถนนราดยางมะตอยที่ชำรุดเส...
  ลงพื้นซ่อมแซมถนนราดยางมะตอยที่ชำรุดเส...
 • งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว...
  งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว...
นายกษิภัท อ่อนน้อม
นายกษิภัท อ่อนน้อม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
082-325-4956
นายจำลอง ศรีด้วง
นายจำลอง ศรีด้วง
ประธานสภา อบต.
086-235-6844
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110
043-000411 043-000411 saraban@tambon-nongsang.org
089-710-6911
082-325-4956
043-000411
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
โทร.043-000411

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขพ ๘๒๖๓ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒๖,๔๘๒.๕๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2024
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ซัมเมอร์สสูบน้ำ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๑๔,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2024
ซื้อชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ จำนวน ๑,๔๘๐ ชุด ๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๕๑,๘๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๗ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๘๔๕ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2024
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๙,๒๖๕ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2024
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั่วไป ( 18 ก.ค. 67 ) ขก 0023.3/19666
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ธ.ออมสิน
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • โยธาไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ศาลปกครอง
 • ธ.ธกส
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กรมจัดหางาน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร