นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
29   คน
สถิติทั้งหมด
147213   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

กองการศึกษา

นายเจษฎา ชาวปลายนา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริส่วนตำบลหนองแซง
๐๖๑-๓๗๓-๙๑๒๕
นางบุศรา เชาว์วชิระนันท์
นักวิชาการศึกษา
๐๘๘-๕๗๒-๙๖๗๖
นางสุพัชรา ดวงพิมพ์
ครู คศ.1 รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแซง
๐๘๔-๐๕๓-๓๙๓๓
นางวราภรณ์ ขานโฮง
ครู คศ.1 รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดชัยมงคล
๐๙๔-๕๐๗-๔๐๕๖
นายหวาย แสนมาตย์
ผู้ดูแลเด็ก
๐๙๕-๖๘๗-๓๘๘๑
นางสาววรรณวิไล คัทเนตร
ผู้ดูแลเด็ก
๐๘๙-๕๗๖-๔๓๘๘
นางสาวเพ็ญนิสา โสถี
ผู้ดูแลเด็ก
๐๙๔-๕๓๓๑-๕๓๕๖
นางพันทิพย์ สวัสดิ์โพธิ์
คนครัว ศพด.อบต.หนองแซง (เหมาบริการ)
๐๙๕-๕๑๔-๕๐๐๔
นางสมจิตร กองลี
คนครัว ศพด.วัดชัยมงคล (เหมาบริการ)