ว่าง
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
65   คน
สถิติทั้งหมด
118744   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบลหนองแซง
โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบลหนองแซง
 6   41
โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบลหนองแซง
โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบลหนองแซง
 5   51
จ่าเอกปกครอง   สุดสะอาด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายจาก นายกษิภัท อ่อนน้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ให้เป็นคณะกรรมการร่วมนิเทศติดตามและประเมินผล การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที
จ่าเอกปกครอง สุดสะอาด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายจาก นายกษิภัท อ่อนน้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ให้เป็นคณะกรรมการร่วมนิเทศติดตามและประเมินผล การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที
 4   59
โครงการอบรมหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
โครงการอบรมหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
 20   68
การแก้ปัญหาการเก็บขนและการกำจัดสิ้งปฏิกูล บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3
การแก้ปัญหาการเก็บขนและการกำจัดสิ้งปฏิกูล บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3
 1   96
การแก้ปัญหาการเก็บขนและการกำจัดสิ้งปฏิกูล บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2
การแก้ปัญหาการเก็บขนและการกำจัดสิ้งปฏิกูล บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2
 8   98
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
 1   111
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ของอบต.หนองแซง ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ของอบต.หนองแซง ประจำปีงบประมาณ 2563
 20   99
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ของอบต.หนองแซง ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ของอบต.หนองแซง ประจำปีงบประมาณ 2564
 20   146
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 7   119
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
 11   102
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2564
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2564
 6   86
ฉีดพ่นหมอกควันโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒ )
ฉีดพ่นหมอกควันโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒ )
 1   166
โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 63
โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 63
 19   173
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 1   175


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>