นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
54   คน
สถิติทั้งหมด
133230   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
ประชาคมขอให้ถอดถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์
ประชาคมขอให้ถอดถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์
 9   19
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงจัดงานวัน อปพร. ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของ อปพร. ที่ได้เสียสละ อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ช่วยเหลือสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงจัดงานวัน อปพร. ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของ อปพร. ที่ได้เสียสละ อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ช่วยเหลือสังคม
 15   22
โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบลหนองแซง
โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบลหนองแซง
 6   124
โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบลหนองแซง
โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบลหนองแซง
 5   143
ร่วมนิเทศติดตามและประเมินผล การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ร่วมนิเทศติดตามและประเมินผล การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 4   149
โครงการอบรมหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
โครงการอบรมหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
 20   172
การแก้ปัญหาการเก็บขนและการกำจัดสิ้งปฏิกูล บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3
การแก้ปัญหาการเก็บขนและการกำจัดสิ้งปฏิกูล บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3
 1   185
การแก้ปัญหาการเก็บขนและการกำจัดสิ้งปฏิกูล บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2
การแก้ปัญหาการเก็บขนและการกำจัดสิ้งปฏิกูล บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2
 8   205
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
 1   196
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ของอบต.หนองแซง ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ของอบต.หนองแซง ประจำปีงบประมาณ 2563
 20   200
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ของอบต.หนองแซง ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ของอบต.หนองแซง ประจำปีงบประมาณ 2564
 20   234
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 7   199
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
 11   186
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2564
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2564
 6   166
ฉีดพ่นหมอกควันโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒ )
ฉีดพ่นหมอกควันโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒ )
 1   254
โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 63
โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 63
 19   256
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 1   267
ฉีดพ่นหมอกควันโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ฉีดพ่นหมอกควันโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 1   305
การนิเทศงานของนักศึกษา
การนิเทศงานของนักศึกษา
 3   410
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง  อำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 11   410
โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบลหนองแซง
โครงการปั่นจักรยานชมของดีวิถีชุมชนตำบลหนองแซง
 10   442
โครงการสืบสานวัฒนธรรมนุ่งซิ่นหิ้วปิ่นโต
โครงการสืบสานวัฒนธรรมนุ่งซิ่นหิ้วปิ่นโต
 11   478
รณรงค์แยกก่อนทิ้ง  พร้อมกันทั่วไปประเทศ
รณรงค์แยกก่อนทิ้ง พร้อมกันทั่วไปประเทศ
 8   477
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
 8   513
กิจกรรมวันปิยมหาราช
กิจกรรมวันปิยมหาราช
 4   412
โรงเรียนชราบาลตำบลหนองแซง
โรงเรียนชราบาลตำบลหนองแซง
 8   453
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
 4   445


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2