องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
https://www.tambon-nongsang.org
นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
164682   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

สำนักปลัด

นางสุรินทร คำโคตรสูรย์
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๘-๕๖๑-๓๑๗๗
นางสาวเนตรสุดา อันภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๐๘๘-๕๖๓-๕๔๒๓
สิตาวีร์ พูลศิริรัตนถาวร
นักทรัพยากรบุคคล
๐๘๖-๓๕๕-๒๙๕๓
นางสาวบุญญาพร ทองกาสี
นักจัดการงานทั่วไป
๐๖๕-๓๗๙-๓๒๖๕
นายพูลศิลป์ มาดรกลาง
นักพัฒนาชุมชน
๐๙๔-๗๓๖-๐๓๐๐
นางวนิดา มะลาหอม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๐๘๓-๑๔๒-๘๐๕๙
นางสาวดวงเดือน เสนาเสถียร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
๐๖๕-๑๑๙-๘๔๗๘
นางสาวลัดดา มาตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๐๘๕-๐๐๔-๙๐๖๖
นายสุรชัย ประทิพย์ทน
พนักงานทั่วไป
๐๙๘-๑๑๘-๐๑๘๘
นายสมประสงค์ รังศรี
พนักงานขับรถส่วนกลาง
๐๘๒-๔๔๘-๕๐๙๔
นางนงรักษ์ สวัสดิ์โพธิ์
แม่บ้าน
๐๙๕-๑๙๖-๙๘๕๖