นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
32   คน
สถิติทั้งหมด
147216   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

27/09/2022   จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๑, ๓, ๗ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2022   จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยม่วง หมู่ ๕ และบ้านขอนสัก หมู่ ๖ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2022   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๘,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2022   ซื้ออาหารเสริมนม นมกล่อง จำนวน ๑๓,๑๗๐ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท เป็นเงิน ๑๐๒,๙๘๙.๔๐ บาท ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2022   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๔๑,๖๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2022   จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขพ ๘๒๖๓ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑๔,๗๕๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2022   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๑๔,๗๕๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2022   จ้างซ่อมแซมระบบประปา บ้านห้วยม่วง หมู่ ๕ เป็นเงิน ๒๙,๙๑๘ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/08/2022   ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๑๔,๗๘๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/08/2022   จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะในพื้นที่ตำบลหนองแซง หมู่ ๑-๗ จำนวน ๑๘ จุด จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/08/2022   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย ขก.ถ.๒๐๐-๐๗ จากสายขามป้อม ถึงสายสว่างพัฒนา บ้านขามป้อม หมู่ ๒ ตำบลหนองแซง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบร
22/08/2022   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๕,๐๔๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/08/2022   จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/08/2022   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย ขก.ถ.๒๐๐-๐๗ จากสายขามป้อม ถึงสายสว่างพัฒนา บ้านขามป้อม หมู่ ๒ ตำบลหนองแซง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบร
05/08/2022   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย ขก.ถ.๒๐๐-๐๗ จากสายขามป้อม ถึงสายสว่างพัฒนา บ้านขามป้อม หมู่ ๒ ตำบลหนองแซง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบร
05/08/2022   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย ขก.ถ.๒๐๐-๐๗ จากสายขามป้อม ถึงสายสว่างพัฒนา บ้านขามป้อม หมู่ ๒ ตำบลหนองแซง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบร
03/08/2022   จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านขามป้อม หมู่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2022   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย ขก.ถ.๒๐๐-๐๗ จากสายขามป้อม ถึงสายสว่างพัฒนา บ้านขามป้อม หมู่ ๒ ตำบลหนองแซง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบร
03/08/2022   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย ขก.ถ.๒๐๐-๐๗ จากสายขามป้อม ถึงสายสว่างพัฒนา บ้านขามป้อม หมู่ ๒ ตำบลหนองแซง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบร
03/08/2022   จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๖๐,๒๐๗.๘๓ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2022   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๑๔,๙๘๙ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2022   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เตาแก๊สแบบตั้งโต๊ะ แบบ ๒ หัว จำนวน ๒ ชุด ๆละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2022   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2022   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๙๙๕ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2022   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๗,๒๒๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2022   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ เป็นเงิน ๑๒,๐๖๔ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/07/2022   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย ขก.ถ.๒๐๐-๐๗ จากสายขามป้อม ถึงสายสว่างพัฒนา บ้านขามป้อม หมู่ ๒ ตำบลหนองแซง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง อำ
12/07/2022   จ้างก่อสร้างอาคารห้องเก็บพัสดุ อบต.หนองแซง จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2022   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เต้นท์ผ้าใบ จำนวน ๔ หลัง ๆละ ๑๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2022   จ้างปรับปรุงถนนดินบ้านขามป้อม หมู่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง