นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
55   คน
สถิติทั้งหมด
133231   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

09/05/2022   ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๔๘,๙๔๒ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/04/2022   จ้างก่อสร้างป้าย อบต.หนองแซง และขยายผิวถนน คสล. อบต.หนองแซง จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2022   จ้างปรับปรุงถนน คสล.ขุดลอกขยายทำคันทางดิน บ้านห้วยม่วง หมู่ ๕ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2022   จ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร อบต.หนองแซง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2022   จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่ิองถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2022   ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ ตลับ ๆละ ๔,๙๕๐ บาท เป็นเงิน ๙,๙๐๐ บาท ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/03/2022   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๑๖,๗๕๐ บาท ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/03/2022   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/03/2022   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๙,๐๐๒ บาท ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2022   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะอเนกประสงค์พับขาว จำนวน ๑๐ ตัว ๆละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2022   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๖,๓๓๕ บาท ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2022   ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๔ เครื่อง ๆละ ๙,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/03/2022   ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๘ ถุง เป็นเงิน ๘,๐๑๐ บาท ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/03/2022   ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๙,๗๕๐ บาท ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/03/2022   ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๒๗,๕๐๘ บาท ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/03/2022   ซื้ออาหารเสริมนม นมกล่องสำหรับปิดภาคเรียน นมกล่องจำนวน ๑๓,๒๐๐ กล่อง ๆละ ๗.๘๒ บาท เป็นเงิน ๑๐๓,๒๒๔ บาท ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2022   จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง จำนวน ๑๔ ถัง ๆละ ๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๘๐๐ บาท ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2022   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย ขก.ถ.๒๐๐-๐๗ จากสายขามป้อม ถึงสายสว่างพัฒนา บ้านขามป้อม หมู่ ๒ ตำบลหนองแซง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส
21/02/2022   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน แบบขาตัวซีไม่มีล้อ มีพนักพิงหลังมีที่วางแขน ๒ ข้าง จำนวน ๑๐ ตัว เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2022   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานไม้แข็ง ยาว ๑๔๐ เซนติเมตร ลึก ๗๐ เซนติเมตร สูง ๗๔ เซนติเมตร จำนวน ๖ ตัว เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2022   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุมเล็ก สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/02/2022   จ้างปรับปรุงถนนภายในตำบลหนองแซง หมู่ ๑, ๒, ๖ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/02/2022   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย ขก.ถ.๒๐๐-๐๗ จากสายขามป้อม ถึงสายสว่างพัฒนา บ้านขามป้อม หมู่ ๒ ตำบลหนองแซง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส
17/02/2022   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย ขก.ถ.๒๐๐-๐๗ จากสายขามป้อม ถึงสายสว่างพัฒนา บ้านขามป้อม หมู่ ๒ ตำบลหนองแซง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส
17/02/2022   วัสดุอื่น
10/02/2022   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย ขก.ถ.๒๐๐-๐๗ จากสายขามป้อม ถึงสายสว่างพัฒนา บ้านขามป้อม หมู่ ๒ ตำบลหนองแซง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส
07/02/2022   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2022   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๕,๗๐๐ บาท ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/02/2022   จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในตำบลหนองแซง หมู่ที่ ๖, ๗ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/02/2022   ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (๑ ถุง บรรจุ ๒๐ กิโลกรัม) จำนวน ๕๐๐ ถุง เป็นเงิน ๔๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง