นายถนอม ประติมูลตา
นายถนอม ประติมูลตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
 • ดูรายการทั้งหมด
 • แผนการใช้จ่ายทางการเงิน
  ข้อมูลสำหรับประชาชน
  กฏหมายและระเบียบต่างๆ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  2   คน
  สถิติวันนี้
  2   คน
  สถิติทั้งหมด
  96083   คน
  เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  ลงข่าว: 26/08/2560

  ประวัติความเป็นมาของตำบลหนองแซง 
  บ้านหนองแซง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2474 โดยมีกลุ่มคนพากันอพยพมาจากบ้านดอนก่อน ตำบลเหล่ายาว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยการนำของพ่อไสย์ ชุมแสง คนกลุ่มนี้ได้มาตั้งบ้านเรือนที่อยู่ที่บ้านขามป้อม ตำบลหนองแซง (ปัจจุบัน) และมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง จำนวน 4 ครอบครัว ได้อพยพต่อมาทางด้านทิศเหนือ ห่างกัน 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่มีหนองน้ำ (หนองแซง) คนกลุ่มนี้จึงได้ตั้งบ้านเรือนทำมาหากินในที่แห่งนี้ 
  ในระยะต่อมา ได้มีผู้คนมาจากบ้านโนนบะแต้ บ้านเก่าเขวา (ปัจจุบันหมู่บ้านทั้งสองได้ล่มสลายไปแล้ว) ได้อพยพเข้ามาอยู่เพิ่มเติมมีครอบครัวเพิ่มขึ้นเป็น 20 ครอบครัว จึงได้พร้อมใจกันตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ให้ชื่อว่า “บ้านหนองแซง” โดยตั้งชื่อตามชื่อหนองน้ำหนองแซง และได้พร้อมใจกันตั้งให้ นายเสน ศรียา เป็นผู้ใหญ่บ้านแยกมาเป็นบ้านหนองแซง หมู่ที่ 25 ตำบลบ้านเป้า (บ้านแฮดปัจจุบัน) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
  ปี พ.ศ. 2525 บ้านหนองแซง และหมู่บ้านใกล้เคียงจำนวน 6 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองแซง บ้านหนองเต่า บ้านห้วยม่วง บ้านขอนสัก บ้านขามป้อม และบ้านสว่างพัฒนา ได้ขอแยกเขตการปกครองมาเป็นตำบลหนองแซง ได้มีการเลือกตั้งกำนัน ผลปรากฏว่า นายหมุน อินทร์นาง ผู้ใหญ่บ้านหนองแซงเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลหนองแซง ขึ้นกับอำเภอบ้านไผ่ และต่อมาบ้านแฮดได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอบ้านแฮด ดังนั้น ตำบลหนองแซงจึงต้องไปขึ้นกับกิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่นโดยปริยาย (นายหนู ศรีน้ำย้อย.2540 : สัมภาษณ์) 

  1. สภาพทั่วไป 
  1.1 ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกิ่งอำเภอบ้านแฮด ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 7 กม. 

  1.2 เนื้อที่ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,281 ไร่ 

  1.3 ภูมิประเทศ สภาพที่เป็นพื้นที่ลูกคลื่นลาด 3.10 % ประมาณ 50% ของพื้นที่ทั้งหมด

  1.4 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านแฮด กิ่งอำเภอบ้านแฮด 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
  ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคกสำราญ กิ่งอำเภอบ้านแฮด

  1.5 จำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน 
  - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 
  - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มบางส่วน........-..............หมู่ ได้แก่........-............ 

  1.6 ท้องถิ่นอื่นในตำบล 
  จำนวนเทศบาล - แห่ง 
  จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง 

  1.7 ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ 
  - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 
  - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กันยายน 
  - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม - มกราคม 

  1.8 จำนวนประชากร 
  ประชากรทั้งสิ้น 5,250 คน แยกเป็นชาย 2,620 คน หญิง 2,630 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 115 คน/ตารางกิโลเมตร


  ประชากรแยกตามหมู่บ้าน

  หมู่ที่

  ชื่อบ้าน

  จำนวนประชากร

  จำนวน 
  หลังคาเรือน

  ชาย

  หญิง

  รวม  7

  บ้านหนองแซง 
  บ้านขามป้อม 
  บ้านหนองเต่า 
  บ้านสว่างพัฒนา 
  บ้านห้วยม่วง 
  บ้านขอนสัก 
  บ้านหนองแซง

  244 
  446 
  497 
  137 
  424 
  536 
  336

  254 
  478 
  513 
  142 
  404 
  531 
  308

  498 
  905 
  1,027 
  295 
  829 
  1,017 
  654

  105 
  204 
  200 
  68 
  153 
  205 
  122

  รวม

  2,620

  2,630

  5,250

  1,057

   

   


  หมายเหตุ  ข้อมูลสำรวจราษฎรทะเบียนราษฎร  ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
   

   

   

  ประชากรแยกตามอายุ

  ช่วงอายุ

  ชาย

  หญิง

  รวม

  ต่ำกว่า  1  ปี 
  5 – 9  ปี
  10 -14  ปี 
  15 – 19  ปี
  20 – 24  ปี
  25 – 29  ปี
  30 – 34  ปี
  35 – 39  ปี
  40 – 44  ปี
  45 – 49  ปี
  50 – 54  ปี
  55 – 59 ปี
  60 – 64 ปี
  65 – 69  ปี
  70 – 74  ปี
  75-79  ปี 
  80 – 84  ปี
  85 ปี ขึ้นไป

  93 
  130 
  215 
  224 
  267 
  263 
  265 
  267 
  236 
  176 
  158
  115 
  85 
  52 
  36 
  11 

  12

  97 
  151 
  243 
  236 
  278 
  279 
  259 
  281 
  196 
  173 
  135 
  82 
  88 
  57 
  37 
  23 

  7

  190 
  271 
  458 
  460 
  545 
  542 
  519 
  533 
  432 
  349 
  289 
  197 
  149 
  109 
  73 
  34 
  17 
  19

  รวม

  2,620

  2,630

  5,250

   

  ผู้สูงอายุ                 จำนวน                   422         คน 
  ผู้พิการ                   จำนวน                   44           คน

  2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
  2.1  การเกษตรกรรม  ตำบลหนองแซง มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้น  23,025 ไร่  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ อ้อยโรงงาน  มีพื้นที่ปลูก 8,927 ไร่  มันสำปะหลัง  มีพื้นที่ปลูก 3,000 ไร่  ข้าวนาปี    มีพื้นที่ปลูก 10,388 ไร่  มะม่วง 500 ไร่  กล้วย 120 ไร่  หม่อน 110 ไร่  ไม้ยูคาลิปตัส 90 ไร่

  2.2  การปศุสัตว์  ข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยง  แยกได้ดังนี้

  ประเภทสัตว์เลี้ยง

  จำนวน / ตัว

  โค

  893

  กระบือ

  198

  ม้า

  16

  สุกร

  132

  เป็ด

  89

  ไก่

  2,307

   

  2. หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
  - ปั๊มน้ำมัน และก๊าซ 4 แห่ง 
  - โรงสีข้าว 18 แห่ง

  3. สภาพทางสังคม 
  3.1 การศึกษา 
  - โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง 
  - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน, ห้องสมุดประชาชน 4 แห่ง 

  3.2 สถาบัน และองค์กรทางศาสนา 
  - วัด, สำนักสงฆ์ รวม 7 แห่ง 
  - โบสถ์ รวม 1 แห่ง 

  3.3 สาธารณสุข 
  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง 
  อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  มีบุคลากรดังนี้ 
  1. นายวิจิตร ท้าวนิล เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6 
  2. นางสุภาภรณ์ ท้าวนิล นักวิชาการสาธารณสุข 5 
  3. นางหนูแวว เสาร่อน พยาบาลวิชาชีพ 3 
  4. นางทินกร ปากเมย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

  4. การบริการพื้นฐาน 
  4.1 การคมนาคม 
  มีถนนลาดยางเชื่อม 3 หมู่บ้าน และมีถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
  4.2 การโทรคมนาคม 
  - โทรศัพท์สาธารณะ 7 แห่ง หมู่ที่ 1-7 
  - ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 
  4.3 การไฟฟ้า 
  หมู่บ้านในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าใช้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน ประชากรใช้ไฟฟ้า จำนวน 5,250 คน 
  4.4 การสาธารณูปโภค 
  มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน 
  4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
  - ฝาย คสล. 10 แห่ง - บ่อโยก 37 แห่ง
  - สระน้ำสาธารณะประโยชน์

  5. ข้อมูลอื่น ๆ 
  5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

  ทรัพยากรดิน สภาพทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่สามารถเก็บน้ำได้ ในฤดูแล้ง น้ำตามแหล่งน้ำต่าง ๆ จึงมักแห่งขอด ทรัพยากรน้ำ มีลำห้วยภูเหล็กไหลผ่านบ้านขามป้อม บ้านหนองแซง บ้านหนองเต่า

  5.2 มวลชนจัดตั้ง 
  ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 2 รุ่น จำนวน 172 คน 
  อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 2 รุ่น จำนวน 100 คน

  6. โอกาสการพัฒนา 
  6.1 มีสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลาด ไม่มีภูเขา ป่าสงวนจำนวน 2 แห่ง ลำห้วยผ่าน 1 สาย 
  6.2 มีการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างเหนียวแน่น 
  6.3 เป็นชนกลุ่มเดียวไม่แบ่งแยก 
  6.4 มีความสามัคคีรักใคร่ปรองดองช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  6.5 มีพืชเศรษฐกิจที่สามารถทำให้เศรษฐกิจยึดเป็นอาชีพได้ เช่น ทำไร่อ้อย และสวนมะม่วง

  7. ข้อจำกัดการพัฒนา 
  7.1 ประชากรมีการศึกษาต่ำ รายได้น้อย มีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานในเมืองใหญ่ เฉลี่ยประมาณร้อยละ 30 
  7.2 ประชากรขาดความรู้ในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม

  8. ข้อมูลเพื่อการวางแฟนพัฒนา 
  8.1 ข้อมูล จปฐ. ในภาพรวมของตำบล 
  8.2 ข้อมูล กชช.2 ค. ในภาพรวมของตำบล 
  8.3 ข้อมูลแหล่งน้ำของตำบล 
  8.4 ข้อมูลแผนพัฒนาตำบล 5 ปี (2545 – 2551)


  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามป 
  แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ. 2551 – 2553)  เป็นการเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิวัติ และยังเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือหรือเป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  วิสัยทัศน์การพัฒนา
  วิสัยทัศน์ (Vision)  หมายถึง ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า หากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ก็ส่งผลให้คุณค่าหรือค่านิยม เช่น คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นดีขึ้น เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเกิดการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันขึ้น วิสัยทัศน์เป็นผลรวมของการสรุปบทเรียนจากอดีตพิจารณาปัจจุบัน และมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้าทั้งในระดับ อบต. ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

  วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง 
  “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  หมู่บ้านน่าอยู่  ชุมชนมีความเข้มแข็ง
  สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี  (2551 – 2553) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  เป้าหมาย 

  เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงให้มีความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง และมีความเป็นมาตรฐาน
  แนวทางการพัฒนา 
  ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล., ก่อสร้างถนนหินคลุก, ก่อสร้างถนนลูกลัง, ก่อสร้างถนนดิน, ก่อสร้างถนนลาดยางในหมู่บ้าน-ตำบล
  ก่อสร้างและปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน, ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน, ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส, ก่อสร้างสะพาน, การผังเมือง
  ก่อสร้าง, ปรับปรุง, ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
  ก่อสร้าง, ปรับปรุง, ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน 
  ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
  จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น การขุดลอก 
  ติดตั้งไฟฟ้าสว่าง ไฟฟ้ากิ่งในหมู่บ้าน

   

  ตัวชี้วัด 
  จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล., ถนนหินคลุก, ถนนลูกรัง, ถนนดิน, ถนนลาดยางในหมู่บ้าน-ตำบล
  จำนวนการสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน, ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน, ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส, ก่อสร้างสะพาน, การผังเมือง
  จำนวนการก่อสร้าง, ปรับปรุง, ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
  จำนวนก่อสร้าง, ปรับปรุง, ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน 
  จำนวนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
  จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น การขุดลอก 
  ติดตั้งไฟฟ้าสว่าง ไฟฟ้ากิ่งในหมู่บ้าน

  2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
  เป้าหมาย 

  เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล และระดับครอบครัวของคนในชุมชน ทั้งเพิ่มมูลค่าของสินค้า และสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลางซึ่งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย
  แนวทางการพัฒนา 
  ตั้งกองทุนสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
  สนับสนุนการดำเนินการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
  สนับสนุนการฝึกอาชีพต่าง ๆ 
  สนับสนุนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
  สนับสนุนปัจจัยการผลิตจำเป็น

  ตัวชี้วัด
  จำนวนกลุ่มอาชีพเสริมที่ขอสนับสนุนงบประมาณ 
  จำนวนรายได้ของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงเพิ่มขึ้น 
  จำนวนผู้ว่างงาน

  3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
  เป้าหมาย 

  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ การศึกษา สุขภาพอนามัย สามารถพึ่งตนเองได้ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ปลอดยาเสพติด 
  แนวทางการพัฒนา
  ให้มีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งการดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน 
  การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา, การกีฬา และการนันทนาการ 
  รณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
  ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือคนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาส
  รณรงค์ป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคฉี่หนู โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น 
  ก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก 
  การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน

  ตัวชี้วัด 
  จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งการดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน
  โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา, การกีฬาและนันทนาการ
  จำนวนเข้าร่วมโครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
  จำนวนให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือคนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาส
  จำนวนของผู้ที่เป็นโรค รณรงค์ป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคฉี่หนู โรคพิษสุนัขบ้าลดลง สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น 
  มีการดำเนินการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก

   

  4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เป้าหมาย
   
  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ และปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

  แนวทางการพัฒนา 
  ปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 
  การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย 
  บริหารการจัดการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ทดแทน
  พิสูจน์สิทธิที่สาธารณะและกันแนวเขต

  ตัวชี้วัด 
  คนในชุมชนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น
  จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยลดลง 
  จำนวนการปลูกต้นไม้ทดแทนเพิ่มขึ้น 
  จำนวนพื้นที่ของการพิสูจน์สิทธิที่สาธารณะและกันแนวเขต

  5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการและการบริหาร
  เป้าหมาย
   
  เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  แนวทางการพัฒนา
  จัดบริการที่รวดเร็วโปร่งใสมีคุณภาพและตรวจสอบได้ 
  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
  ส่งเสริมให้การเลือกตั้งโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม 
  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการฝึกอบรมและทัศนะศึกษา 
  มีระบบประเมินผล และประสิทธิผล 
  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการกำหนดทิศทางในอนาคต 
  ส่งเสริมและให้มีการพัฒนาการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ/กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

  ตัวชี้วัด
  จำนวนผู้ที่เข้ามาขอบริการข้อมูลข่าวสาร 
  มีการเลือกตั้งโปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตใดๆ
  มีการจัดทำโครงการและมีการปรับปรุง และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการฝึกอบรมและทัศนะศึกษา 
  มีระบบประเมินผล และประสิทธิผล 
  มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการกำหนดทิศทางในอนาคต 
  จำนวนเพิ่มของเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานจำนวนกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
  เกี่ยวกับภารกิจ/กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดสภาพ
  การณ์ที่ต้องการบรรลุ และแนวทางที่ทำให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น แผนยุทธศาสตร์ของ
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความต่อเนื่อง
  เป็นระยะเวลาสามปี (พ.ศ. 2551-2553) และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 
  แผนยุทธศาสตร์อำเภอ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงจึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหาร
  ส่วนตำบลหนองแซง จัดทำภายใต้กรอบแนวทางตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551-2553) 
  เพื่อให้บรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศน์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมได้กำหนด
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการ

   

  4.3 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  ปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในชุมชนระหว่างชุมชน และเส้นทางสู่แหล่งเกษตรให้สามารถใช้สัญจรได้สะดวกตลอดทั้งปี 
  ปรับปรุงและก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ำการเกษตรอย่างเพียงพอ 
  จัดหาบริการด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ และประปาหมู่บ้านอย่างเพียงพอ 
  ปรับปรุงก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อระบายน้ำเสีย และป้องกันน้ำท่วมขังอย่างเพียงพอ

   

  2. ด้านเศรษฐกิจ 
  กระตุ้นและสนับสนุนการดำเนินการผลิตของชุมชนเพื่อขยายไปสู่ระดับภูมิภาค 
  สนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
  ส่งเสริมอาชีพจัดตั้งกลุ่มอาชีพและการก่อสร้างงานเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
  สนับสนุนให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

   

  3. ด้านสังคม 
  ปรับปรุงชุมชนต่าง ๆ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นชุมชนน่าอยู่ 
  วางแผนและจัดทำโครงการทางด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ดำเนินการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ให้ชุมชนกำหนดกติกาต่อต้านยาเสพติด 
  ดำเนินการสงเคราะห์ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเอดส์ หรือผู้ประสบสาธารณภัย

   

  4. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  บริหารการจัดการด้านขยะมูลฝอย และกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 
  บริหารการจัดทำนุบำรุงรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
  เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการสนับสนุนส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทดแทน

  5. ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริการ 
  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของประชาชน ชุมชน เอกชน และหน่วยงานราชการ โดยใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
  จัดบริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  รณรงค์ส่งเสริมให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม 
  จัดระบบการติดตามประเมินผลและความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ

   

   

  4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป็นแผนพัฒนาจังหวัดที่มีทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาในเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และศักยภาพการพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยเกิดจากกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาหรือทุกภาคที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาร่วมกันระดมความคิดเห็นจนเป็นฉันทมติร่วมกัน การรวมพลังขับเคลื่อนเพื่อให้การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสัมฤทธิ์ผลตามที่มุ่งหวังไว้ โดยกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2551 – 2553 โดยมุ่งหวังให้

  ขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าการลงทุนการบริการ
  และการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคสู่สากล

  ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่ที่กำหนดไว้ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ในปี 2551 ต้องการก้าวสู่การพัฒนาอย่างสมดุลใน 3 มิติคือ มิติทุนทางสังคม มิติทุนทางสิ่งแวดล้อม และมิติทุนทางเศรษฐกิจโดยผลลัพธ์สุดท้ายจากยุทธศาสตร์ในแต่ละมิติที่ต้องการคือ มิติทางสังคม ต้องการให้คนเป็นคนดี มีคุณภาพ จริยธรรม สังคมมีความสันติสุข มิติทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และมิติด้านทุนทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ทั้งผลผลิต สินค้า และการบริการและเพิ่มมวลรวมของจังหวัด (GPP)

  ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขจัดความยากจน 
  เป้าประสงค์

  - ระดับชุมชน : ส่งเสริมขบวนการชุมชนเข้มแข็งและเชื่อมโยง
  - ระดับบุคคล : ลดจำนวนครัวเรือนที่ยากจนลงร้อยละ จากปี 2549 

  กลยุทธ์การพัฒนา
  ระดับชุมชนเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเน้นขบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจนพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้ขบวนการวิสาหกิจชุม สินค้า OTOP

  ระดับบุคคล
  จัดคาราวานแก้จนที่ให้บริการและคำแนะนำเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาและการสาธารณสุข 
  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และด้านการดำรงชีวิตในระดับครัวเรือน

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  เป้าประสงค์

  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีสงบสุข ปลอดจากอบายมุขและสิ่งแวดล้อม
  ประชาชนมีความสุขที่สมบูรณ์ในทุกมิติ และได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
  ให้คนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณธรรม จริยธรรมสู่สังคมฐานความรู้
  ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม มีการเชิดชูคุณค่าความเป็นไทย และวัฒนธรรม บนความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ทำให้ชุมชน สังคม มีความสมานฉันท์และสันติสุข
  ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

  กลยุทธ์ทางการพัฒนา
  การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม บำบัดฟื้นฟูผู้ที่ติดยาเสพติด 
  สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่ประชาชน เยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
  เสริมสร้างการประกันความเสมอภาคให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะ 
  ป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมือง และแรงงานต่างด้าวและแรงงานผิดกฎหมาย ปราบปรามขบวนการนำเข้า และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
  เสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการ ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
  พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ 
  เสริมสร้างให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม ลด ละ เลิกพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน องค์กรชุมชนและองค์กรท้องถิ่น 
  พัฒนาถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
  พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอย่างเป็นระบบ 
  เพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ การอนุรักษ์วัฒนธรรม เพิ่มจริยธรรม โดยเพิ่มบทบาทสถาบันศาสนา

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
  เป้าประสงค์

  เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและรายได้เกษตรกร 
  ส่งเสริม OTOP & SMES
  เพิ่มรายได้ภาคการค้าและการบริการ 
  เพิ่มศักยภาพด้าน IT
  เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว 
  มีระบบ Logistics

  กลยุทธ์การพัฒนา 
  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าการเกษตร
  ส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน 
  พัฒนาส่งเสริมสินค้า OTOP
  เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด และการกระจายผลผลิตไปสู่ตลาด พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ 
  พัฒนาปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจ 
  พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการเดิมโดยการเพิ่มทักษะความรู้ในการประกอบการ 
  เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าผลผลิตของ SMES และผู้ประกอบการ
  ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างความเข้มแข็งจัดตั้งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิทยา และเทคโนโลยี บุคลากร กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมสร้างศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และการพลังงาน

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์

  ทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
  ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
  บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ น้ำท่วม และคุณภาพของน้ำ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา 
  การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ที่ดี 
  การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
  ป้องกันและควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับมาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน

  กลยุทธ์การพัฒนา
  เพิ่มความอุดมสมบูรณ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ
  ฟื  เข้าชม : 1799