นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
๐๘๙-๗๑๐-๖๙๑๑
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
52   คน
สถิติทั้งหมด
133228   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

งานรักษาความสะอาด

จ่าเอกปกครอง สุดสะอาด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
นางสาวภัทราภรณ์ พิมพันธ์
พนักงานทั่วไป ทำหน้าที่ช่วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๐๙๔-๙๗๔-๕๖๔๗
นายวิรัตน์ เหง้าพรหมมินทร์
พนักงานรักษาความสะอาด
๐๕๖-๔๐๐-๐๓๙๖
นายศิริ กุลวิเศษ
พนักงานรักษาความสะอาด
๐๘๒-๙๙๗-๒๑๗๒
นายไพบูลย์ สมน้อย
พนักงานรักษาความสะอาด
๐๖๖-๐๕๙-๕๐๗๕
นายสุธิ ทุมวงษ์
พนักงานรักษาความสะอาด
๐๘๗-๘๕๓-๑๓๒๒
นายสมภพ บุตรษา
พนักงานรักษาความสะอาด
นายวิเชียร อันทะเกตุ
พนักงานรักษาความสะอาด
นายอุดร ตะนาดไธสง
พนักงานรักษาความสะอาด
๐๙๒-๘๙๖-๘๘๓๑
นายสายันต์ ศรีเจริญทอง
พนักงานรักษาความสะอาด
๐๙๙-๑๗๕-๙๒๖๗
นายวิทยา จันจิตร
พนักงานรักษาความสะอาด
๐๙๓-๐๒๗-๓๖๙๕
นายอภิสิทธิ์ เสนนอก
พนักงานรักษาความสะอาด
๐๖๑-๕๓๗-๕๕๗๒
นายบุญเหลือ มาลาหอม
พนักงานรักษาความสะอาด
นายสามารถ สีเกิน
พนักงานรักษาความสะอาด
นายณรงค์ บัวมาตย์
พนักงานรักษาความสะอาด
นายพีรพงค์ พลมา
พนักงานรักษาความสะอาด
๐๖๔-๔๖๕-๕๖๒๗